WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Pełnomocnik ds. WOTUW


mgr Andrzej Turek

Specjalista profilaktyki społecznej i psychoterapii uzależnień

Tel.
601 756 282
Email
wotuw@dfx.pl

Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego. Ukończył Pedagogikę Specjalną Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie Studia Podyplomowe – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Studium Pracowników Socjalnych we Wrocławiu. Studium Terapii Uzależnień – Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Posiada certyfikaty:

  1. W 2001 r Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
  2. W 2004 r Certyfikat Programu Korekcyjnego dla Młodzieży Eksperymentującej ze Środkami Psychoaktywnymi TUKA/N Ośrodka PROM Łódź
Doświadczenie zawodowe

Zakres obowiązków

  1. monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa dolnośląskiego,
  2. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego,
  4. udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  5. prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa dolnośląskiego, a także ocena tych danych,
  6. inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń,
  7. inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych,
  8. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze