WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA
I WSPÓŁUZALEŻNIENIAUCHWAŁA NR XLVI/1537/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 lutego 2014r. powierza Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Uchwała sejmiku Przejdź do strony

© 2013-2015 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze